Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde Hoofdstuk. dlz-

Vertrek van den H. Thomas naar Keulen. — Johan van Wildeshau-

sen Parijs. Keulen. — De Dominikanen te Keulen. — Albertus

de Groote ^5

Zesde Hoofdstuk.

De verborgen weg der wijsheid. — God begint zijnen dienaar te verheerlijken. Eerste plechtige redetwist van den Heilige in het klooster

te Keulen. Meester Albertus voorspelt de toekomstige grootheid

van zijnen leerling. — Studie en Gebed S®

Zevende Hoofdstuk.

De H. Thomas van Aquino vertrekt van Keulen naar Parijs. — Het klooster »Saint-Jacques«. — Ontstaan der parijsche universiteit. — Wat eene universiteit was. — Dominikanen als leeraren aan de universiteit van Parijs. — Studieregeling in Saint-Jacques. — Schriftuur-

lessen. Petrus Lombardus. — Geloof en rede. — Sint-Thomas'

zieleleven. Lotgevallen zijner bloedverwanten. — Priesterwijding . 66

Achtste Hoofdstuk.

Eene verordening van het generaal kapittel der Predikheeren, 124S. -- De H. Thomas vertrekt naar Keulen. — Rust te Leuven. — Koning Willem II bij de Dominikanen te Keulen. — Legenden. — Thomas' eerstelingsgeschrift: De ertte et essentia, tegen Avencebrol. — Benoeming tot Baccalaureus aan de universiteit van Parijs. — Tweede

00

bezoek te Leuven.

Negende Hoofdstuk.

Strijd te Parijs tegen de scholen van Saint-Jacques. — Aanval op geheel de dominikaner orde. — De bul »Quasi lignum vitaei en Thomas' licentiaat. — Het boek: «Over de gevaren der laatste tijden« van Willem van Saint-Amour en het geschrift «Inleiding tot het eeuwig Evangelie» van Gerard van San Donnino. — De pauselijke rechtbank van Anagni. — Pleidooi van den H. Thomas in tegenwoordigheid van den Paus en de kardinalen. — Schets van dit pleidooi, ons bewaard in het geschrift «Tegen de bestrijders«. — Uitspraak van Paus Alexander IV. — Storm op zee. Terugkeer te Paiijs. . 96

Tiende Hoofdstuk.

De vrede herleeft tot algemeen welzijn. — De H. Thomas houdt zijne inwijdingsrede als magister der universiteit van Parijs. — Welken indruk zijn onderwijs op tijdgenooten maakte. — Algemeene hoedanigheden van den Heilige als Leeraar. — De «engelachtige Leeraard. . 111

Elfde Hoofdstuk.

De H. Thomas en Parijs. — Scholastieke Godgeleerdheid in het midden der XlIIe eeuw. — Sint Thomas' kommentaar op de Sententies van Petrus Lombardus. — Zijn verhandeling Over de Waarheid. —

Zijn uitlegging van het Sint-Mattheus-Evangelie. — In de praktijk. . 121

Sluiten