Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christenvrouw. Blijdschap vervulde haar moederhart. Herdacht zij ook de voorspelling van den kluizenaar? Nu wilde zij naar Napels, zij wilde haren zoon zien, zijn ijver door moederlijke raadgevingen versterken. Omstuwd door een achtbaar geleide naderde zij weldra de stad. Doch deze haastige reis joeg den Predikheeren schrik aan. Kwam de treurende moederliefde met alle mogelijke middelen den verloren zoon terugvoeren? Rocca Secca was innig verknocht aan Frederik II, en deze verfoeide de kloosterlingen om hunne trouw aan Rome. Zelf beducht, dat hij geweldadig tot het verlaten zijner vrij gekozene levenswijze zou gedwongen worden, vlood de H. Thomas het gevaar en kwam over Anagni en Terracina naar het dominikaner Sint-Sabinaklooster te Rome (1).

Voor gravin Theodora was deze vlucht eene zeer pijnlijke teleurstelling. Zij volgde haren vluchtenden zoon naar Rome, en besteeg er den Aventijn, op wiens hoogste punt, nabij het paleis der Savelli, het door de deugden en gebeden van den H. Dominicus geheiligde klooster Sint Sabina ligt. De gravin klopt aan, verzoekt, bidt, verklaart plechtig de oprechtheid harer bedoelingen ; dat zij alleen wenscht haar kind te zien, dat zij er niet aan denkt Gods wil te weerstreven. Vruchteloos. Men sloeg aan hare herhaalde beweringen geen geloof, men dacht aan geheel andere plannen. De kloosterlingen waren beducht voor de macht van Thomas' vader, doch tevens wilden zij den zoon, die vrije keuze gedaan en zich op hunne trouwe bescherming verlaten had, tot het laatste toe verdedigen (2). Heimelijk verliet Thomas den Aventijn, en daar men zijne gevangenneming vreesde, werd de verdere vlucht met de meeste behoedzaamheid geregeld. Doorslaande redenen — dit zal blijken ook uit het vervolg dezer geschiedenis — bewogen de Predikheeren tot hun onverzettelijken argwaan. Gravin Theodora echter was — zeer begrijpelijk — over dien hardnekkigen tegenstand in hare teederste neigingen diep gekwetst. Het griefde deze fiere, somtijds bijna onstuimige edelvrouw, zoozeer in hare edelste bedoelingen te worden mis-

(ï) .... illa (mater) cum gaudio venit Neapolim, volens eum in praeviso sibi divinitus Ordine maternis monitis confirmare. Fratres autem ignorantes bonae matris tam ordinatum affectum etc. De Tocco, II, 8.

(2) De Tocco, II, 9. — Fratres Praedicatores timentes genitoris dicti fr. Thomae potentiam, procurarunt ipsum fr. Thomam de Regno extrahi — zegt Barth. de Capua, ap. Boll. VII, p. 710.

Sluiten