Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij uit zijne verrukking. De toegesnelde bloed venvan ten aanschouwden hem in dien toestand van schijnbare bezwijming en vroegen naar de oorzaak zijner luide kreten. De Heilige zweeg. Eerst vele jaren later openbaarde hij deze hemelsche gunsten aan zijnen trouwhartigen vriend, Reginald van Piperno(l).

Gods heilige dienaar was door het vuur der beproeving gegaan. Inmiddels baden velen ootmoedig, dat de almachtige Beschermer der aangestreden onschuld redding mocht zenden in den kerker van hunnen dierbaren broeder Joseph. De Voorzienigheid, die velerlei doel met één middel bereikt en alles regelt tot geluk der uitverkorenen, bracht uit de verwarring van gelijktijdige staatsgebeurtenissen die afgesmeekte bevrijding nabij.

Een blik op de tijdsomstandigheden zal ons hier de feiten toonen in hun geschiedkundig verband.

De voorzorgsmaatregelen en schijnbaar aan argwaan grenzende behoedzaamheid der napolitaansche en romeinsche Dominikanen tegenover gravin Theodora, waren — dit toonen de verhaalde feiten — geen hersenschimmige schuchterheid. Was de gravin ook de keuze haars zoons toegedaan, graaf Landulf en diens zonen allerminst. Bartholomeus van Capua verhaalt ons, hoe den H. Thomas te Rocca S. Giovanni monnikskleederen aangeboden werden in ruil voor zijn gekozen ordekleed. Deze monnikspij was ongetwijfeld het gewaad der Benedictijnen. Monte Cassino, met den abbatialen staf voor Thomas en zijne rijkdommen en machtig gebied voor het grafelijke huis van Aquino, was een lievelingsdenkbeeld der bloedverwanten van den Heilige. Wanneer nog meer dan dit alles de tusschenkomst des Keizers zeiven den Dominikanen een hachelijk gevaar scheen, bedrogen zij zich niet. Frederik II kantte zich niet tégen, maar werkte méde tot de gevangenneming van den H. Thomas: hierover hebben de oudste geschiedschrijvers maar één stem (2). En niet louter toegeeflijkheid voor zijne vazallen in Terra di Lavoro, noch alleen onverschillige koelheid en verzAvakt rechtsbegrip jegens den katholieken godsdienst en hare bedienaren, heeft het keizerlijk

(1) De Tocco, II, li, — Quod tarnen socio Raynaldo revelavit, qui ad laudem Dei revelationem sancti pluribus revelavit ad exemplum. — Met het boven verhaalde feit staat het godvruchtig genootschap der Militia Angelica in yerband.

(2) Vgl. de bl. 33 aangehaalde woorden van Ger. de Frach., Ptol. Luc., en Guill. de Tocco, drie tijdgenooten van den H. Thomas.

Sluiten