Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemming tusschen geloof en rede. Wanneer wij in dit opzicht ons tot de meer onmiddellijke voorbereiding bepalen, herdenken wij met eere, — zonder nochtans alle meeningen te huldigen — den H. Anselmus (1033—1109); Petrus Abailard (1079—1142); Gilbert de la Porrée (1076—1154); Hugo van Sint-Victor (1096— 1141) en Alexander van Hales (f1245), een der beroemdste zonen van den H. Franciscus van Assisi(l). Petrus Lombardus, wiens geschrift reeds bij de opsluiting in Rocca di S. Giovanni Thomas bezighield, en de groote leermeester Albertus zijn ons als wegbereiders van den Aquiner reeds genoegzaam bekend.

Wat de engelachtige Leeraar overvloedig had ontvangen, werd door zijn genie nog tot een hoogeren vorm van wijsheid omgeschapen en uit den overvloed zijner liefde voor de waarheid en de medemenschen uitgedeeld aan de gemeenschap.

De theologische Summa is ontworpen als eene tegemoetkoming der studeerende jongelieden, met wie de Heilige reeds jaren als leeraar had omgegaan. Hun wilde hij bij hun geestelijken arbeid weerzin en verwarring besparen. Op deze uiterst eenvoudige wijze is het werk ontstaan, dat de grootste hervorming en triomf zou zijn en blijven der godgeleerde wetenschap.

Leest de Voorafspraak.

„ Vermits een leeraar der katholieke waarheid niet alleen „ontwikkelden heeft te onderwijlen, maar ook eerstbeginnenden „te vormen, naar het woord des Apostels 1 Korinth. III : 1, „„als aan kinderkens in Christus heb ik melk te drinken, geen „„vaste spijze gegeven", pogen wij in dit geschrift op eene eerst„beginnenden passende wijze over den christelijken godsdienst „te handelen. Het bleek ons namelijk dat in de werken, die hierover reeds bestaan, jonge studenten op menige hindernis stuiten ; „deels wegens de vermenigvuldiging van nutteloose vraagstukken, deels omdat er de vereischte leerstof niet naar een „vasten onderwijsregel en ordelijk wordt behandeld, maar sooals „de verklaring van schrijvers of voorkomende redekavelingen „het meebrachten; deels ook omdat het voortdurend herhalen „den toehoorders verveling baart en het hoofd verwart. Voor

(2) Zie Domet de Vorges, S. Anselme (1901); Kaiser, Pierre Abélard critique (1901); de Wulf, Hist. de la phil. médiév. (2e edit. 1905), 175—217; A. Mignon, Les origines de la Scolastique et Hugues de Saint-Victor (1895); Felder, Gesch. der wissenschaftl. Studiën im Franciskanerorden (1904).

Sluiten