Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zich aan den didactischen vorm hield, de man dezer strenge geleerdheid was niet onbekend met de hemelsche dingen en het wegzinken der ziel in Gods onmetelijken glans: hij begeleidt de pelgrims der mystiek naar het beloofde Land, als een wolk bij dag tegen te feilen gloed, die opgetogenheid tot opgewondenheid doet laaien; als een lichtzuil in den nacht der zielen om de begoochelingen te vermijden der geestelijke verlatenheid.

Op den gezegenden berg Cassino ontstak de Heer het geheimzinnig verlangen, dat het onschuldig knaapje deed vragen: Wat is God? In gebed en arbeid en vlekkeloos leven waren de jaren voorbijgegaan. Toen gaf de theologische Summa op de verheven vraag een zoo verheven antwoord, dat het eene rijke vervulling scheen van de evangelische belofte: Zalig zijn de zuiveren van hart, want zij sullen God zien.

Die rijpste vrucht der wijsheid eens Heiligen zou eene vreugde blijven voor immer (1).

Het volkomenste werk der katholieke godgeleerdheid beschouwe men echter niet als de volkomen uiting van het katholieke leven. Geloof, hoop en liefde kennen nog geheel andere wijzen om de heilige Geheimenissen te verheerlijken, om den terugkeer tot God en het blijven in zijne liefde te prediken. De ascese en de mystiek behielden haar eigen taal, en de katholieke liturgie zingt voor de verborgen Godheid gewijde zangen, waarbij wij meejuichen of medesmeeken om verlossing en reinheid, zooals het eenmaal juichte en smeekte in Thomas' bewogen gemoed. De Summa tlieologica moest een helder licht van waarheid zijn. Dit was de vurigste wensch van den engelachtigen Leeraar. Met maagdelijke hand heeft hij de heilige lamp ontstoken. Stil brandt zij nog voor het heilig Tabernakel.

Zij brandt om de plants te toonen waar in geest en in waarheid aanbeden wordt.

(i) In het dominikaansch Officium S. Thom. Aquin. die VII Martii, ad Vesp. zingt de Kerk van S. Thomas:

Fulgens doctrinae radiis:

Clarus vitae munditia,

Splendens miris prodigiis,

Dat toti mundo gaudia.

Sluiten