Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar weinige onder de Kleinere Geschriften gaan zoo rechtstreeks tot het leven als dat voor Hugo van Lusignan, koning van Cyprus en de enkele bladzijden voor hertogin Alix van Brabant. Groote waarde voor de middeleeuwsche geschiedenis hebben verder de drie werken, uitgelokt door den kloosterstrijd: éen daarvan kwam bl. 103 ter sprake; twee andere brengen wij later te berde. Het traktaat tegen de Averroïsten, dat te zijner plaatse zal behandeld worden, is een belangrijke episode uit een anderen strijd der middeleeuwsche wereld. Vermelden wij nog, terloops en als kleine bijdragen tot kennis van oude volksgebruiken, de beknopte geschriften Over de ondoorgronde werken der natuur aan een (verder onbekend) ridder (1); Over voorteekenen aan den heer van Bourg en Wat de sterren ons seggen, voor frater Reginaldus, een ordebroeder van Thomas en sedert 1261 diens trouwen gezel (2). Deze drie: Opuscula toonen ons, hoe de Aquiner zich tegen bijgeloovige praktijken heeft aangekant en tevens getracht, zoover het hem mogelijk was, vérstrekkende invloeden der ons omringende natuurkrachten op het menschelijk organisme te erkennen en daarvoor min of meer Avaarschijnlijke verklaringen na te sporen (3).

Het is ons goed, den H. Thomas niet enkel te beschouwen in de verhevenheid, waar hij schittert als een engel in de zon; wij zien hem ook gaarne in het voor allen toegankelijk verkeer van erkentelijkheid en vriendschap met zijn tijdgenooten. Weldaden schonk hij; weldaden ontving hij, niet voor zich, maar voor zijne broeders. Zoo schonk Mattheus de la Porta aan de Predikheeren eene kerk met huizen en hoven. Dit alles ter wille van Thomas. „Uit genegenheid voor de orde — zegt de schenkingsakte — en uit groote vriendschap voor dien eerbiedwaardigen man Frater Thomas van Aquino." — Bernard van Monte Cassino,

emere non possint, et si etiam sunt divites illi qui meliores sunt, talia officia non ambiunt nee inhiant ad lucra ex officio acquirenda. Etc. — Vgl. Brants, L'économie politique au Moyen-Age (1895).

(1) De occultis operibus naturae ad quemdam militem. Zie De Rubeis, Diss. crit. XXIV, 1.

(2) De sortibus ad dominum de Burgo en De judiciis astrorum ad fratrem Reginaldum. Zie De Rubeis, Diss. crit. XIX, 3.

(3) Van vakmannen nam hij daarbij gangbare meeningen over. Zoo b.v. zegt hij in De judiciis astrorum-. Medici circa aegritudines criticos dies observant, qui determinantur secundum cursum solis et lunae.

Sluiten