Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigd, is van de geschetste leerredenen de kern- Voorbeelden, waarmee de middeleeuwsche redenaar zich immer den weg naar het hart zocht en wist te banen, zijn enkele malen, b. v. in de negende zondagspreek en de drie-en-dertigste feestpredikatie met enkele woorden aangestipt; zedelijke toepassingen en vermaningen tegen bestreden zonden of tot verheerlijkte deugden sluiten veelal de schets. Al missen nu de Sermones alle oratorische bewerking, zij bevatten degelijke denkbeelden, godsdienstige motieven, heilrijke lessen. Priesters, die er hun eigen krachten aan wilden beproeven, hebben er niet vruchteloos stof voor leerrijke, opwekkende preeken gezocht (1).

Voor de Sermones Festivi of Feestpredikatiën volgt de Heilige geen anderen trant dan voor de zondagspreek; men kan nochtans zeggen, dat zij veelal een meer symbolieke wijze van behandeling aanduiden. Eene voorliefde om zich van gelijkenissen en teekenachtige beeldspraak te bedienen en de zorg om de zedelijke onderwijzing voor den toehoorder bevattelijker, boeiender te maken door beelden, aan het dagelijksche leven en de zichtbare schepping ontleend, pasten volkomen tegenover het middeleeuwsche volk, dat eene schilderachtige, eenvoudige, treffende faal liefhad. Als vanzelf blijven Thomas' lofredenen op de Heiligen in dien toon. Zoo is de H. Johannes de Evangelist een adelaar om zijn scherpte van blik, om de snelheid \an zijn vlucht, om zijn verhevenheid; de H. Cecilia eene schoone \ rouw om de blankte van haar maagdom, om den blos van haar martelaarschap, om hare bevalligheid van gestalte, de H. Petrus een zon om zijn glans, zijn gloed en zijne vruchtbaarheid, de H. Stephanus draagt de viervoudige kroon: een zilveren om de heldere klaarheid zijns harten, een sterrelichten om zijne volmaakte wetenschap, een gouden om zijn blijdschap in God, een diamanten om het eeuwig heil. Ziehier eenige zinsneden der feestrede op de H. Maria Magdalena:

„Mijn boog sal ik in de wolken des hemels stellen, die sal zijn tot een teeken des verbonds tusschen mij en de aarde. Gen. IX. — Deze woorden zijn toepasselijk op de H. Maria Magdalena, om drie redenen in den regenboog afgebeeld: om

(i) Pater Gardeil getuigt het, waar hij spreekt over degenen, »qui>Ies (Thomas' Sermones) ayant pratiqués de longue date dans un but oratoire, leur ont emprunté plus d'une fois des plans solides et leurs meilleures inspirations.« Rev. Thom. 1893, p. 379.

Sluiten