Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS sv Xptaxip praedicaat. flapa^fhov = rapa^fh'a = vermaningvertroostende toespraak, bemoediging, die hier uit liefde voort-

Vr^ ^Vanneer de gemeente Paulus hartelijk liefhad _ en a ee zij , dan moest zij hem vertroosten door eensgezindheid

des iT-r Z1J" ^Ste tr°OSt Indien 6r eeni^e gemeenschap is es Heiligen Geestes, indien er een geestelijke band tusschen

Iaulus en de lezers bestaat, die voortvloeit uit het gemeenschappelijk bezit van den Heiligen Geest. Indien er hartelijkheid en ontferming zijn. Dit is de sterkste uitdrukking van liefde en daarom staat zij achteraan. Anders zou men ze na ócrcbrr; verwacht hebben. OrxTipfiof ziet niet op verschillende openbaringen %an maar is eene navolging van CVIDPH = sXeo"

medelijden, ontferming. Bedoeld is natuurlijk het'medelijden van de lezers ten opzichte van Paulus, niet van Paulus ten opzichte \an e gemeente. Want van zichzelven was hij zeker en behoefde ij niet te schrijven: si' ti;, indien die er is. Paulus maakte het den lezers bijna onmogelijk, niet aan zijn verlangen te voldoen.

u Z0gt: '^P"JaaTS' lxou r>-v ZaP™ = maakt mijne blijdschap \o '°™en- De lezers hadden den apostel door hunne liefderijke gezindheid reeds veel blijdschap aangedaan, maar thans moesten zij die volkomen maken door eensgezind onder elkander te zijn. — ^pioaaxs ligt een bevel uitgedrukt, dat nader door [va rb a'j.r, 'fpwr^s y.ts. aangeduid wordt. 'Jva tb auto apovïts = dat g,j dezelfde gezindheid koestert, in bijzondere gevallen met elkander overeenstemt. De lezers moeten één van zin en één

hart ZI^n' *Ioe dat ~rj ^~}j <?pwrtxs in bijzonderheden uitgedrukt wordt, blijkt uit het volgende. Tr.v auTrv avd-r.v syovisc

etee ent niet, dat zij gelijkmatig in hunne liefde moeten'zijn zich daarin gelijk moeten blijven, maar dat zij allen dezelfde mate van liefde hebben moeten. Is de liefde dezelfde, dan hangt hiermede samen, dat de lezers eensgezind zijn, één van zin,

, Y'-J" 1 ' 2~ 's gedacht aan de innerlijke gezindheid en ouvyujroi ziet op de openbaring daarvan naar buiten. Tb sv 9povouvTS{. dat ondergeschikt is aan [va rb auxb 'fpovf,xs, beteekent met hetzelfde als tb auxb 'fpov?(ts (waarom sommigen xb sv •ppovouvxs? als een glos bij a'Moym hebben opgevat), in welk ge\al er eene tautologie zou ontstaan. °Ev <ppovefv of sv zat Wf' = eens^°zind zijn. Tb sv 'fpovstv = op één punt." nl. uwe zaligheid of de verheerlijking van Gods naam. de aandacht

Sluiten