Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad van Christus plaats. Kcttot tt(v svspYstav toG Sóvaodat aüxov staat hier voor '/.izn. xr(v Suvajxtv ocuiou. Naar de werking", waardoor Hij ook (opklimmend) alles (alle Hem tegenstrevende machten, vgl. 1 Kor. 15: 25, 26) aan zich (aotu) voor éautaï) onderwerpen kan.

H. 4 . 1. Alzoo, daar wij een verheerlijkt lichaam verwachten. Dit is de aanleiding tot de vermaning van dit vers, maar eigenlijk vat het 3: 15 21 samen, de vermaning, om de rechte beschouwing over de otxatoouvYj te hebben, aan de leer der genade vast te houden, en Paulus' navolgers te zijn. Liefderijk is de aanspraak, en de verhouding tusschen Paulus en de lezers eene zeer gewenschte, waarom wij weinig afdwalingen bij de lezers mogen aannemen. Vgl. bij STTtrotl'/jio;, dat alleen hier in het N. T. voorkomt, S7rtTO&s?v 1: 8, 2: 26. Mijne blijdschap, d. i. het voorwerp mijner blijdschap, en mijne kroon (vgl. 1 Thess. 2: 19). De lezers zijn Paulus' kroon, d. i. het bewijs, dat hij in de loopbaan wel geloopen, zijn doelwit bereikt, de kroon verkregen heeft. Afgedwaald zijn de lezers niet, maar zij moeten blijven op het standpunt, waarop zij staan, alzoo vaststaan, zooals zij aan Paulus en de anderen zien. In den Heer = in gemeenschap met den Heer. Nog eens worden de lezers dya-r^of genoemd, dat niet bij het volgende behoort. De vriendelijke toon bewijst wel, dat de Judaïsten met hunne theoretische dwalingen in de practijk bij de lezers niet veel succes gehad hadden, en dezen zich niet aan groote zedelijke afdwalingen hadden schuldig* gemaakt.

HOOFDSTUK IV

2. Ik vermaan Ruodia en ik vermaan Syntyche eensgezind

3- z'jn in den Heer. Ja! ik bid ook u. getrouwe medgezel! wees haar behulpzaam, daar zij in het evangelie naast mij gestreden hebben, ook naast Clemens en mijne overige medearbeiders, wier namen zijn in het boek des

4- levens. Verblijdt u in den Heer te allen tijde! Wederom

5. wil ik zeggen: Verblijdt u! Uwe welwillendheid worde

6. bekend aan alle menschen! De Heer is nabij. Zijt in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeeking

Sluiten