Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 171. r in inlaut in verbinding, behalve dentaalverbinding, blijft na korte vokaal Bv. barg9 bergen, zwarvs zwerven, scharps scherpen, zörgs zorgen, dörvd durven

§ 172. r in inlaut in dentaalverbinding verdwijnt. Bv. ken» karnen, dadd derde, stöt» storten, heta herten, kesm^s kerstmis, sxostë-n schoorsteen.

Aanm. r blijft in: flard flarden, word worden.

§ 173. r in inlaut in verbinding, na lange of verlengde vokaal wordt gevokaliseerde glide. Bv. wë<$lt wereld, vë'%1 verrel, ëQpftl aardappel ëqbës aardbei, vertin veertien, vë-fax veertig ï'st» eerste.

Aanm. r blijft in: era aarden (adj.), Grans Gerhardus, ho'r^n hoorde(n), tër%n teerde, bdr$n beurde(n).

§ 174. r in auslaut blijft. Bv. kar kar, hor zandzeef, ham%r hamer, gar gaar, blö$r blaar ögr ader, viïgr vuur, dïï%r duur, blëftr bladeren, wë^r weer, hu^r haren, do%r deur.

§ 175. r in auslaut voor konsonant blijft met svarabhakti-vokaal behalve voor dentaal. Bv. ar%% erg, arqrn arm, dar$p dorp, hartfs herfst, zör$% zorg.

§ 176. r in auslaut voor dentaal verdwijnt na korte vokaal. Bv. zwat zwart, vös vorst, wos worst, kes kers, hat hart, hard.

§ 177. r in auslaut voor dentaal wordt gevokaliseerd na lange of verlengde vokaal. Bv. bat baard, scherf (schaarde), biï%t buurt, ëqt aarde, gzho-tf gehoord, gfttëftt geteerd, gsbu^t gebeurd, dd'%n doorn, kö'$n koorn, korrel, stëgn ster, lichte vlek.

Sluiten