Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wv, wie 334.

icvf, wijf, vrouw n. 99, 318. wïkd, wijken 357. wvs, wijs 99. wi't, wijd, ver 204. tvrta, wijdte, verte f. 201. wï'%r, war, mdm'i %r, in de

war 156. wrs, wijs (subst. f.) 98. xoïzd, wijzen 98, 344, 357, 378.

word, worden 97, 172, 289,

291, 302, 344. ivos, worst f. 83 aanm 176, 291.

wot%l, wortel 80, 83 aanm.

140, 156, 317. wdga, wagen (verb.) 92. wöpa, wapen n. 183, 317. wo$r, waar 92 wörga, worgen 156. wöl, wol f. 81. ivöl%f, wolf 81, 316. tvöl%k, wolk 81. wónder, wonder 88 180,276. ivónt, wonde f. 88. wo nd, wonen 90, 266. ivotft, woord n. 84, 270. wol», wollen (adj.) 89. wons, wensch 181. wynta, wenschen 156. wïïl, mol m. 105, 156, 167. j

Zak, zak m. zaluf, zalf f. 189, 280. zalt, zout m. 64, 167, 256.

zant, zand n. 214.

zat, genoeg, verzadigd 60.

zak, zaak f. 61, 144, 278.

zal, zaal f. 61, 205.

zal%%, zalig 142.

zegs, zeggen 223, 284, 378.

zes, zes 72, 234, 293, 326.

zetd, zetten 196, 379.

zeg», zegen 214.

zejd, zaaien 207, 210, 241.

zëkgr, zeker 143.

ze p, zeep f. 115.

zë%r, zeer 306.

zilver, zilver n. 140.

zup, zingen 88 182, 224,

225, 359. zi^k», zinken 359. zits, zitten 78 196, 212,

341, 361. zrk, ziek 125, 214. zrn, zien 230, 341, 342,

361, 374. zo%, zog n.

zok, sok 82. zöl, zool 86, 316. zot, zaad n 92. zöh, zullen 369. zön, zoon m. 150, 151.

Sluiten