Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen verworpen, dewijl zij logisch (door juist denken) noodzakelijk tot loochening van geloofsstellingen leiden ; zonder verwerping ook van deze dwalingen kon de Kerk de haar door God toevertrouwde geloofsleer niet voldoende beschermen.

Tot de op de tweede plaats genoemde valsche, hoewel dus niet direct tegen het geloof strijdende stellingen, behooren in den Syllabus bijv. de stellingen 8 10 11 12 14 15 22 28 33 45—48 77—80. De onfeilbaarheid van het kerkelijke leerambt heeft dus een veel wijderen omvang, dan de geopenbaarde geloofsstellingen. Zij omvat namelijk ook alles, wat ter bescherming der geloofsstellingen behoort, indien het op zich zelf ook slechts natuurlijke, niet-geopenbaarde waarheden zijn, die echter met de geloofswaarheden samenhangen ; vgl. stelling 22. Want indien de Kerk dwalingen op het gebied van het natuurlijke weten en handelen, die met het geloof niet te vereenigen zijn, niet ook met onfeilbare zekerheid kon verwerpen, dan moest zij öf van de bescherming van het geloof,, öf van het denken afzien. Alle Syllabus-stellingen zijn dus valsch.

De ..Katholieke leer" wordt door de ontkenning der Syllabus-stellingen gevonden. Men moet zich echter wachten, in de ontkennende juiste stelling meer te zoeken dan die bevat. Wie b.v. zegt: „het laken is niet zwart" (contradictoire tegenstelling), zegt daarmede niet, dat het laken wit is (contraire tegenstelling).

De „Katholieke leer" mag niet verwisseld worden met geloofsleer, daar zij, zooals gezegd, naast de dogma's ook andere waarheden bevat, die wel niet geopenbaard zijn, maar met het geloof samenhangen. Uit hoofde der modaliteit (bijzondere nuanceering) van vele Syllabus-stellingen is het tegendeel daarvan niet altijd

399

Sluiten