Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieke leer: Ook niet de in de seminariën voor geestelijken te volgen inrichting der studiën is aan het burgerlijk gezag onderworpen.

47. Syllabus-stelling: De beste staatsregeling vordert, dat de volksscholen, die voor alle kinderen uit elke volksklasse toegankelijk zijn, en in 't algemeen de openbare instellingen, voor de letteren, hoogere wetenschappen en de opvoeding der jeugd bestemd, aan alle gezag, leiding en inmenging der Kerk onttrokken, en geheel onderworpen worden aan het goeddunken van het burgerlijk en politiek gezag naar het welbehagen der bewindvoerders en 'de richting van de algemeene meeningen des tijds".

Tegen de godsdienstlooze Badensche onderwijswet der zestiger jaren der 19. eeuw. Het is niet staatkundig, en nog minder het toppunt van politieke wijsheid, den invloed van den godsdienst van het onderwijs verwijderd te houden, daar de godsdienst de grondslag van het individueele leven, der familie en van den staat is. De godsdienstlooze school der liberalen en de „vrije school", is een onding. De algemeene meeningen van den tijd wisselen zeer en kunnen dus niet de hoogste regeling van het openbaar onderwijs in handen hebben, dat naar waarheid en zedelijkheid moet streven. Vergelijk Otto Willmann, Didaktik als Bildungslehre. Brunswijk 1SS2, 1889, 2 deelen I. B. Seidenbergen, O. Willmann und seine Bildungslehre. Mainz und Alünchen 1906.

Katholieke leer: Het is niet de beste staatsregeling, dat de volksscholen, die voor alle kinderen uit elke volksklassen toegankelijk zijn, en in 't algemeen de openbare instellingen, voor de letteren, de hoogere

475

Sluiten