Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenschappen en de opvoeding- der jeugd bestemd, aan alle gezag, leiding en inmenging der Kerk onttrokken, en geheel onderworpen worden aan het goeddunken van het burgerlijk en politiek gezag, naar het welbehagen der bewindvoerders en de richting var de algemeene meeningen des tijds.

4S. Sytiabus-steUing : „Katholieken kunnen hunne goedkeuring hechten aan die wijze van onderwijs der jeugd, welke van het Katholieke geloof en van de macht der Kerk gescheiden is, en alleen op de wetenschap van het natuurlijke let en zich enkel, of althans hoofdzakelijk, bij het aardsche maatschappelijk leven bepaalt".

Een goede vorming in de natuurwetenschap en in de sociale wetenschappen is goed en prijzenswaardig. A^aar geen Katholiek, nog minder dus een goede, kan 't opnemen voor de uitsluiting van den godsdienst uit het onderwijs.

Katholieke leer: Goede Katholieken kunnen hunne goedkeuring hechten aan die wijze van onderwijs der jeugd, welke op het Katholieke geloof en behoorlijken invloed der Kerk berust en in ruime mate op uitgebreide wetenschap van het natuurlijke en van degelijke sociale kennis let.

4C). Syllabus-stelling: „Het burgerlijk gezag kan beletten, dat de Bisschoppen en geloovige volken vrije en wederkeerige gemeenschap met den Roomsohen Opperpriester hebben".

Werd reeds hierboven bij stelling 28 en 29 besproken.

470

Sluiten