Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieke leer: Het burgerlijk gezag kan niet beletten. dat de Bisschoppen en de geloovïge volken vrije en wederkeerige gemeenschap met den Roomschen Opperpriester hebben.

50. Syllabus-stelling: „Het leekengezag heeft uit zich zelf het recht om bisschoppen voor te steller, en kan van hen vorderen, dat zij het bestuur der bisdommen aanvaarden, vóórdat zij hunne kanonieke aanstelling van den H. Stoel en de Apostolische Brieven ontvangen hebben".

Tegen het gedrag der republiek Mexico. Volgens deze stelling had Pilatus de Apostelen en Nero de Bisschoppen kunnen aanstellen! Uit zich zelf heeft het staatsgezag geen recht bisschoppen voor te dragen. Dit is hoogstens een door den H. Stoel om bijzondere redenen aan de Katholieke vorsten toegekend privilegie. De Bisschoppen ontvangen hun ambtsgezag van den Paus en mogen derhalve hun ambt niet aanvaarden, vóórdat zij hunne kanonieke aanstelling van den H. Stoel en de Apostolische Brieven ontvangen hebben.

Katholieke leer: Het leekengezag heeft uit zich zelf niet het recht om bisschoppen voor te stellen en kan van hen zonder onrecht niet vorderen, dat zij het bestuur der bisdommen aanvaarden, vóórdat zij hunne kanonieke aanstelling van den H. Stoel en de Apostolische Brieven ontvangen hebben.

51. Syllabus-stelling: „Zelfs heeft de leekenregeering het recht om Bisschoppen uit de uitoefening hunner herderlijke bediening te ontzetten, en zij is niet gehouden, aan den Roomschen Opperpriester

477

Sluiten