Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

materiaal ter beschikking hebben die de strikt benoodigde hoeveelheid

duizende malen overtreft.

Maar van veel grooter belang kan zijn de herkenning van zulk een kleine hoeveelheid, aanwezig naast veel van een andere stof, b.v. een spoor lood in drinkwater of in een metaallegeering. In dat geval zou de groote gevoeligheid *?an een groot voordeel worden, indien niet een andere omstandigheid storend optrad, n.1.: naast veel van een andere stof verliezen de inicrochemische reacties in het algemeen hunne geldigheid of althans door de verdunning, waarin men genoodzaakt is te werken, hunne groote gevoeligheid. Het wordt in zulk een geval noodig om aan het instellen van de reactie eene scheiding te laten voorafgaan en het zijn juist de manipulaties, die voor deze scheiding gebruikt moeten worden, door welke in de practijk de hoeveelheden worden begrensd, waarmee men nog kan arbeiden. Deze geschieden namelijk niet met micros copische hulpmiddelen, maar met de gewone, die natuurlijk op zeer kleine schaal kunnen worden gebracht (filtertjes, pipetjes e. d.) maar toch zonder de hulp van het gewapend oog worden gehanteerd. En daarom is het onder de vele voordeelen, die de inicrochemische x reacties aanbieden, toch niet hunne groote gevoeligheid, die den doorslag geeft.

Dit is waarschijnlijk nog duidelijker te maken door een bepaald voorbeeld. Op het metaal aluminium zijn zeer fraaie en gevoelige microchemische reacties, die berusten op de vorming van caesiumaluin of van het ammoniumaluminiumfluoride (zie Behrens, Anleitung. 2e dr., bl. 99). Wil men die toepassen op de herkenning van aluminium naast ijzer (zie de legeering van deze beide metalen, Behrens, 2e dr., bl. 2Ü5), dan blijkt dat dit rechtstreeks slechts mogelijk is bij eene verhouding van minstens 3 : 100. Indien minder aluminium aanwezig is, laat Behrens een scheiding toepassen, waardoor dan ten slotte 1 : 200 kan worden gevonden. En door eene verbeterde scheidingsmethode van deze beide metalen (zie later), gelukte het mij nog 1 : 500 aluminium naast ijzer te

vinden.

Van grooter belang dan de kleinste hoeveelheid van een stof, die op zichzelf nog zichtbaar te maken is door een microchemische reactie, blijkt dus in de practijk de grensverhouding te zijn in welke een stof naast andere begeleidende stoffen nog aantoonbaar is, hetzij zonder, hetzij na voorafgaande scheiding. De, bepaling van dé gevoeligheid der reacties in dezen zin moet van groot practisch

Sluiten