Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bariumsulfaat, tinoxyde en resten van de metalen Pb, Bi, Cu, Cd kan bevatten, zal later gehandeld worden.

De salpeterzure oplossing bevat nu de metalen Pb, Bi, Cu en Cd grootendeels in den vorm van nitraten, voor een klein deel ook als sulfaten J). Behalve deze vier metalen kan zij nog bovendien een deel van het zink bevatten, voor zooverre dit uit zwak zure oplossing door H2S wordt medegeprecipiteerd.

Hoe, indien noodig, op deze oplossing een scheiding wordt ingesteld, zal na de behandeling der reacties besproken worden.

Reacties op lood.

Deze zijn reeds bij de zilvergroep besproken, (bl. 16)

De kristallisatie van het chloride kan ook bij de analyse van de kopergroep een duidelijke aanwijzing geven.

De vorming van loodjodide is in den regel minder bruikbaar, omdat ook bismuth, maar vooral koper, een moeilijk oplosbaar jodide geven (zie Behrens, Anl. bl. 109 en 78.)

Chromaat kan alleen gebruikt worden', indien bismuth, dat met bichromaat eveneens precipiteert, afwezig of verwijderd is.

Het meest aangewezen is hier evenwel de tripelnitriet-reactie. Deze heeft juist de aanwezigheid van koper noodig en alieen bij zeer grooto (meer dan de 800 voudige) hoeveelheid koper wordt ter herkenning de scheiding van Pb van Cu noodzakelijk.

Bismuth in aanzienlijke hoeveelheid heeft op deze reactie een storenden invloed, doordat het preparaat verduisterd wordt door de vorming van basisch zout en bovendien van een slecht gevormde olijfbruinkleurige kristallisatie, die evenwel moeilijk met het bruinzwarte tripelnitriet te verwarren is.

Kadmium zelve geeft bij het instellen van de tripelnitrietreactie aanvankelijk geenerlei afscheiding, later kleurlooze kuben; maar wel kan bij aanwezigheid van groote, bijv. 100-voudige, hoeveelheid Cd de vorming van het tripelnitriet belet worden. Bij gelijktijdige aanwezigheid van slechts weinig koper (naast veel Cd) schijnen mengkristallen te ontstaan, waarvan de kleur tot bleekbruin en eindelijk tot citroengeel kan afdalen.

De tripelnitrietreactie kan ook zonder bezwaar op het loodsul/aat, zooals dat bij de analyse van de kopergroep dikwijls te voorschijn

i) Ook loodsu'.faat is in salpeterzuur van '25 pCt. aanzienlijk oplosbaar. Ik vond als uitkomst eener benaderde bepaling voor deze oplosbaarheid 2 pCt.

Sluiten