Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede onoplosbaar PbS04 geeft, levert alleen bismuth een dubhelzout op, dat in hexagonale plaatjes kristalliseert (zie Behrens Anl., blz. 109). De zeszijdige schijfjes ontstaan, wanneer de oplossing aan Bi niet zeer verdund is, rondom het ingebrachte kaliumsulfaat en kunnen van zeer klein tot 100 ?■ groot worden. De aanwezigheid van salpeterzuur in verdunden toestand is voor de reactie niet storend, integendeel nuttig om bij de toevoeging van het kaliumsulfaat de precipitatie van een amorf basisch zout te voorkomen. Daarentegen wordt door zoutzuur deze reactie zeer gestoord en kan daardoor zelfs

geheel verhinderd worden.

Even goed als kaliumsulfaat kan kaliumbisulfaat (reagens op Al, zie later) voor deze reactie gebruikt worden. De gevoeligheidsgrens is 0,1 ;->-G Bi, wanneer men in verdund salpeterzure oplossingen ïeageert en na de bijvoeging van K.3SO+ laat indrogen.

Daar loodsulfaat uit salpeterzure oplossing door K,S04 als korrels en naalden wordt afgescheiden, is verwisseling van het hexagonale bismuthkaliumsulfaat daarmede onmogelijk, en dus deze bismuthreactie (c) ook aan te wenden, indien Pb grootendeels, maar niet volkomen verwijderd is.

Onder omstandigheden kan het ook nuttig zijn om twee reacties op eenzelfde kleine hoeveelheid stof uit te voeren. Men kan dan reactie a met b of a met c combineeren, door eerst in verdund salpeterzure oplossing met weinig kaliumbioxalaat te reageeren. Daarna wordt alles weer tot droog afgedampt en op denhoek van het voorwerpglas hoog verhit (± 500° C.), waardoor men een residu, bestaande uit bismuthoxyde en een weinig kaliumcarbonaat, achterhoudt (veel KjOO., zou kunnen worden weggewasschen.) Dit residu wordt daarna weer opgelost in het minimum aan HC1 en met RbCl de reactie b ingesteld of opgelost in het minimum HNOs en met K.2S04 (reactie c) gereageerd.

Reacties op koper.

a. De zeer gevoelige en volkomen afdoende reactie is ook hier weer de vorming van koperloodkaliumnitriet. Zij wordt op volkomen analoge wijze ingesteld, door nu vooraf de op Cu te onderzoeken oplossing met een weinig (minimale) hoeveelheid loodacetaat te bedeelen en tot droog in te dampen, om daarna met het mengsel van water, azijnzuur, ammoniumacetaat en kaliumnitriet te bevloeien. Even goed (maar zonder bijzonder voordeel) kan men hier het loodzout in de azijnzure oplossing der overige reagentia oplossen. Voor

Sluiten