Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mortiertje innig dooreengemengd te worden. Dit mengsel kan in kleine hoeveelheid in een klein platinakroesje (naar Behrens' Anleit., bl. 17)!) gemakkelijk in den bonsen-vlam tot smelting gebracht worden en behoeft dan ter volledige omzetting slechts een enkelen minuut in dien toestand gehouden te worden. Doordien men bij deze kleine hoeveelheden her, gemakkelijker smeltbars mengsel ^K;COs 4- NaaCOs) dus kan ontbeeren, verkrijgt men het groote voordeel van de smelt veel gemakkelijker met water te kunnen opweeken en uittrekken, want het is juist het natriumcarbonaat dat door het opnemen van kristalwater anders de bekende steenharde korsten vormt. Indien men nu bij de behandeling van de smelt met water verwarming geheel vermijdt, blijkt ook dat de omzetting der sulfaten in de richting :

BaSO* + KjCOs »-► BaCOs -f- KoS04 geheel volledig heeft plaats gevonden, want na uitwassching van het residu met water blijkt dit in verdund azijnzuur volkomen oplosbaar te zijn. Wanneer men echter bij de uittrekking met water gaat verwarmen, (zooals bij aanwending van Na3COs bijna onvermijdelijk is), dan heeft volgens de omgekeerde reactie weer terugvorming van bariumsulfaat plaats en komt men zelfs ten slotte tot denzelfden evenwichtstoestand tusschen sulfaat en carbonaat, dien meu ook maar van den anderen kant - bereikt, door het onoplosbaar sulfaat met eene oplossing van alkalicarbonaat langen tijd te koken.

Men ga dus verder zoo te werk, dat men, na afkoeling van de smelt, het kleine platinakroesje in een passende reageerbuis geheel in koud water brengt en onder telkens omschudden enkele minuten laat staan. Dit is voldoende om de smelt uit het kroesje te doen vallen (dit wordt zelve daarna met een pincet verwijderd) en het kaliumcarbonaat daarna geheel in oplossing te brengen. De onopgeloste stof (carbonaat) wordt daarna verzameld, hetgeen bij voldoend groote hoeveelheid op een filter kan geschieden, maar beter geschiedt door uit te centrifugeeren. In dit laatste geval is na drie maal herhalen dezer bewerking na menging met koud water, het residu volkomen sulfaatvrij en volledig oplosbaar in verdund azijnzuur. In deze oplossing kan op de metalen van de kalkgroep (Ca, Sr, Ba) gereageerd worden op de vroeger (zie bl. 114) aangegeven wijze.

In het waterig uittreksel, dat, behalve alkalisulfaat, ook de over-

T) In het gebruik voldoen my het best platinakroesjes van 12-13 mM. doorsnede en ronden bodem met een steel van ± 5 cM. lang (totaal gewicht ± 1,5 Gram). Deze kunnen zeer doelmatig vastgehouden worden door middel van een teekenpenhouder, in welks beenen kleine stukjes kurk zijn vastgekit. Een kostbaar pincet niet platinapunten wordt daardoor overbodig.

Sluiten