Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik zoo spoedig mogelijk hoop te hervatten, het voorspelde verschijnsel te verkrijgen tenzij het mocht blijken, dat er zich in den vorm van de plooi nog complicaties voordoen, die een anderen loop der scheiding met zich brengen. De definitieve waarden van bijeenbehoorende drukken en volumina in de bedoelde toestanden zullen dan kunnen worden vastgesteld.

Op de beteekenis van het kritische punt werd reeds gewezen (blz. 26); Van der Waals is de eerste geweest, die op theoretische gronden heeft kunnen aantoonen, dat de eigenschappen van dat punt bij een mengsel geheel andere zullen moeten zijn, dan bij een enkelvoudige stof, en dat dus de gewone betrekking tusschen kritische grootheden en constanten bij mengsels niet bestaat. Een wijze van berekening van de kritische grootheden, zooals Galitzine ') die op het mengsel van Andrews toepast, kan dus slechts bij toeval goede uitkomsten opleveren.

Ook de wet van Pawlewskis), dajb de kritische temperatuur van een mengsel uit die van de bestanddeelen door een evenredigheid kan worden gevonden, die bij vele vloeistofmengsels bij benadering schijnt door te gaan, is niet als een theoretische wet te beschouwen.

1) Wien. Ann. 41, p. 798.

2) Chem. Ber. 15.

Sluiten