Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het aantal dier verzuimen betreft, daarover zijn de meeningen nog al verschillend. 5 Afdeelingen bepalen die op 4 tot 6 ; 25 op hoogstens 10; 5 Afd. van 40 tot 15; 7 Afd. van 20 tot 26; 3 gaan tot 48; 1 zelfs tot 60 per jaar.

Vraag 11. Hoe stelt men zich voor, dat het onderzoek moet ingericht worden naar de vorderingen van hen, die u it sluitend huisonderwijs ontvangen ?

Eene Afdeeling merkt op, dat deze vraag meer op * choo Iplicht dan op le e rplicht ziet.

Een paar andere Afdeelingen meenen, dat, waar niet geëisclit wordt van schoolgaande kinderen, dat zij door een examen toonen, dat het onderwijs vruchten heeft gedragen, zulks evenmin van nietselioolgaande kinderen kan worden gevorderd.

11 Afdeelingen kennen geen Huisonderwijs of achten dit onnoodig, als de Leerplicht zal zijn ingevoerd.

Blijkbaar hebben deze Afdeelingen de bedoeling dezer vraag niet recht gevat.

Het zal toch voorkomen, dat onverschillige ouders hunne kinderen niet ter school zenden en zullen beweren, dat zij te huis genoeg onderricht ontvangen.

Om dat kwaad uit den weg te ruimen, dient er eene bepaling in de Wet voor te komen, waardoor zulke ouders genoodzaakt worden, hunnen kinderen eenig onderwijs te doen ontvangen.

Zoo is liet ook door het meerendeel der Afdeelingen opgevat. Hen aard van het onderzoek laten zij in het midden. Het kan natuurlijk geen formeel examen zijn.

Omtrent de personen, die het zullen afnemen, spreken zich die Afdeelingen wel uit, maar, zooals te denken is, niet éénstemmig.

14 Afdeelingen willen zich vergenoegen met de verklaring van den onderwijzer, die tehuis aan die kinderen onderricht geeft.

14 Afdeelingen wenschen een jaarlijksch onderzoek in een deiOpenbare of Bijzondere scholen door de Hoofden daarvan.

13 Afdeelingen willen dat onderzoek opgedragen zien aan de Schoolcommissie.

13 andere Afdeelingen aan den Schoolopziener.

Sluiten