Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie ernstig studeeren wil, weet dikwijls niet, waarmee te beginnen. Om groote boeken door te worstelen, men heeft er geen tijd en geen lust toe. En welke boeken moet men zich aanschaffen, die ons volkomen op de hoogte helpen? Daarom is dikwijls het verlangen uitgesproken naar een werk van kleiner omvang, dat men gemakkelijker kan overzien, en waarin de hoofdbeginselen zijn bijeengebracht. Welnu, aan dat redelijke verlangen trachten wij te voldoen.

De ondertitel op den omslag zegt wat dit boek wil zijn : een leiddraad, niet meer en niet minder.

L itspanningslectuur is het in de verste verte niet. Wie het zich daarvoor heelt aangeschaft, late het onopengesneden.

Niet het minst heeft het in onze bedoeling gelegen een populair geschrift te leveren; de vraag daargelaten, of al wat hierin staat voor populaire behandeling geschikt is.

Hoopt iemand hier allerlei stof bij elkaar te vinden om eens spoedig met een voordracht of met eene verhandeling gereed te zijn, hem moeten wij op een teleurstelling voorbereiden.

Dit werk is een studieboek. Wie het openslaat, wordt het aanstonds gewaar. Met zorg hebben wij naar groote duidelijkheid gestreefd; want wij willen begrepen worden. Maar zoover hebben wij het niet kunnen brengen, dat wij den lezer van alle inspanning ontsloegen.

Daarom richten wij ons eigenlijk tot een kring van lezers, die niet alleen gezond verstand hebben, maar die ook eene zekere wetenschappelijke vorming genoten of nog genieten.

Sluiten