Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het voor dien kring voldoende ? Als leiddraad, vleien wij ons te mogen zeggen: ja. Ook meenen wij. dat diegene recht heeft een woord mee te spreken, die zich van alles wat dit werk bevat volkomen rekenschap kan geven: maar dat veronderstelt reeds veel voorafgaande studie. Men achte zich niet spoedig van verdere studie vrijgesteld. Wie zich eene wetenschap wil meester maken, moet hard werken en meer doen dan eene handleiding bestudeeren. Doch wij vertrouwen, dat wie de zaak ernstig aanpakt, in dit werk een trouwen gids zal vinden, die hem de moeite van veel zoeken zal besparen.

Vóór elk hoofdstuk verwijzen wij naar enkele grootere werken, die wij voor verdere stadie geschikt achten, en in de keuze waarvan wij ons door het doel van dit werk lieten leiden. Ook hierin hebben wij den lezer eenvoudig den weg willen wijzen. Een lange lijst van boeken, die men ook in een boekhandelaarscataloog vindt, had hier geen nut. Onze beperking heeft dus geenszins de beteekenis van geringe waardeering, nog minder van afkeuring van boeken of geschriften, die eene eereplaats hebben in de sociologische literatuur. Alleen dit is onze bedoeling, dat de door ons aanbevolen werken met vrucht voor de studie kunnen gebruikt worden. Overigens houdt het Katholiek Sociaal Weekblad, dat wel iedereen, die in de sociale vraagstukken belang stelt, in handen zal komen, zijn lezers geregeld op de hoogte van hetgeen op sociaal gebied verschijnt.

De hoofdbronnen van studie zijn de sociale encyclieken van Leo XIII, vooral lie.rum Novarnm en Graven de ('om-

Sluiten