Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Physmh mogelijk is het, den wil van God omtrent de zedelijke orde in bijzonderheden met de rede te achterhalen, inoraliter mogelijk is het niet. En dan is de vraag op hare plaats, of die physische mogelijkheid alleen genoeg is. Heeft God daarmee voldoende Zijne wet gepromulgeerd ? Dat mag betwijfeld worden. Immers het gaat om de eeuwige zaligheid van onsterfelijke zielen, om de volmaking der natuur van het edelste schepsel, dat door eigen, vrije activiteit tot zijn eenig einddoel moet geraken en dus én dat doel én den weg daarheen moet kennen. Alleen die bloot physische mogelijkheid is ten eenenmale onvoldoende.

Ziedaar de moeilijkheid.

Inderdaad, indien men alleen de natuurlijke orde beschouwt en daarbij den mensch gelijk hij thans tengevolge van de erfzonde is, dan kunnen wij tot niets verders besluiten, dan tot een louter physische mogelijkheid om door de rede tot de kennis der natuurwet te komen. Dan is die kennis inoraliter onmogelijk. En Gods wijsheid en goedheid in aanmerking genomen, komt ons dat geheel onvoldoende voor. I )och men bedenke vooreerst, dat die toestand niet door Gods bestel is geschapen, maar door de boosheid van den mensch is voortgebracht. Ten andere, wij zijn nimmer bestemd geweest voor de bloot natuurlijke orde. Ware dit wel het geval geweest, dan had ons zeker niet eene natuurlijke voorzienigheid Gods ontbroken om de zwakheid onzer rede ter hulpe te komen.

Van den beginne af heeft God den mensch tot eene bovennatuurlijke orde geroepen en hem daarvoor Zijne bovennatuurlijke openbaring meegedeeld, die hem ook

Sluiten