Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat waarneming van feiten en ethische beginselen behooren samen te gaan.

§ 2. Algemeene Bepalingen.

17. Wij laten hier van enkele in de economie herhaaldelijk voorkomende termen eene korte verklaring volgen.

Economische goederen (door sommigen ook, doch ten onrechte, rijkdommen genoemd) heeten die goederen, welke voor den mensch nuttig zijn om in eenige stoffelijke behoefte te voorzien, en naar een bepaalden prijs kunnen gewaardeerd worden.

Nuttig achten wij eene zaak, die begeerenswaardig is, omdat zij geschikt is als een middel tot een doel, tot de voldoening in eene of andere behoefte. Maar dewijl de economie slechts de stoffelijke belangen van den mensch in het oog vat, zoo verstaan wij door economische goederen of goederen met economisch nut die zaken, welke geschikt zijn om in eene of andere stoffelijke behoefte, welke ook, te voorzien. Wetenschap, godsdienst, zedelijkheid zijn geen economische goederen, doch wel voeding, kleeding, artikelen van weelde.

Dat is echter niet voldoende. Sommige zaken, ook allernuttigste, zijn geen economische goederen. Het zijn dezulke, die in zoo onbegrensden overvloed voorhanden zijn, dat iedereen ze voor het grijpen heeft, b.v. licht en lucht. Deze trekt de economie niet onder hare beschou-

Sluiten