Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haaldelijk reeds haar veroordeeling over dit euvel uitgesproken, een onverzadelijk en winziek kapitalisme gaat nochtans in onze dagen voort het oude spel — zij het onder een anderen vorm dan voorheen — te drijven. Zoo zijn productie en handel schier het monopolie geworden van eenige weinigen, en zoo konden enkele bezitters van onmetelijke schatten de massa's van het proletariaat een juk opleggen, dat slechts weinig van dat der slaven verschilt."

41. De sociale quaestie bestaat dus niet in de vraag, hoe men het krachtdadigst het socialisme kan bestrijden; ofschoon men zonder die bestrijding niet aan de oplossing van het vraagstuk werken kan.

(ieen vreeselijker macht dan het socialisme, dat letterlijk alles met omverwerping en vernietiging bedreigt. Zijn doel is de maatschappij in hare grondslagen te treffen. En al kan het dat werk der natuur, dat een instelling van Ctod is, niet vernietigen, het kan wel ontzettende rampen over de maatschappij doen neerstorten, terwijl het machteloos en onwillig is om iets te stichten, wat den redelijken mensch waardig en nuttig is. Nu zijn er in den loop der geschiedenis vele stelsels van socialisme opgedoken, maar zonder opgang te maken. Werden zij al in geschriften verdedigd, zij drongen niet door in de harten der massa. Maar het tegenwoordige socialisme pakt de menigte, verspreidt zich met snelheid tegen vervolgingen in, brengt de geheele beschaafde wereld in beroering, eischt van zijne volgelingen blinde gehoorzaamheid, legt hun zware offers op van geld en goed en welvaart, en geeft hun

Sluiten