Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dus innig betrokken bij de wijze, waarop eigendom wordt verworven en waarop het wordt gebruikt. Daarom kan de staat, in zoover het algemeen welzijn het vordert, bepalingen maken omtrent de rechtstitels en omtrent het gebruik van het eigendomsrecht.

Die band tusschen de eigendomsverhoudingen en het algemeen welzijn kan zoodanig zijn, dat het met het oog op het laatste niet meer voldoende is de wijze van het vei wei ven of gebruiken van bezit te regelen, maar dat het noodzakelijk is het recht zelf vast te stellen, door dezen een recht te ontnemen, genen een te schenken. Daai op steunen de wetten op verjaring, op onteigening te algemeenen nutte, op nietigverklaring van natuurrechtelijk geldige rechtshandelingen.

Maar, zou men misschien kunnen opwerpen, als het algemeen belang nu eens zou vorderen, dat alle goederen van alle burgers door den staat genaast werden, wat dan i Dat is volstrekt onmogelijk. Want, gelijk wij Moegei bewezen, de private eigendom is krachtens de natuur voor het algemeen belang noodzakelijk ; het kan dus nooit eene schadelijke instelling zijn.

De staat mag nooit den bijzonderen eigendom afschaffen, niet eene som bepalen als maximum van geoorloofd bezit, niet belastingen opleggen alleen om de beurs der rijken te vellichten . omdat hij dan eene rechtstreeksche bevoegdheid zou uitoefenen, die hij niet heeft. Daarentegen wanneer hij voorwaarden vaststelt voor rechtstitels en contracten, belastingen heft voor openbare doeleinden, tot arbeidersverzekering verplicht, enz., alles met het oog op het algemeen welzijn, dan streeft hij rechtstreeks naar

Sluiten