Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak te vervullen hebben bestaande in het verdedigen der rechtsorde, en niet in het vernietigen daarvan.

Het socialisme voert tot een slavenstaat. De burger wordt van zijn eigendom beroofd, hem wordt zelfs de kans op bezit ontnomen, en zoo wordt hij voor geheel zijn stoffelijk leven, waarin volgens de socialisten alles zich oplost, overgeleverd aan een openbaar gezag. Wat rest er dan van de vrijheid? 0 ja, hij heeft nog zoo iets van staatkundige vrijheid, die hem vergunt mee te doen met het kiezen zijner meesters. Dat is toch bitter weinig. Zoo blijkt ook hier, dat het socialisme een verdere doorvoering is van de liberale beginselen. (Verg. n°. 109). !)

§ 5. Akker-socialisme.

140. Akker-socialisten heeten de staathuishoudkundigen, die voor de productie-middelen in het algemeen het privaat bezit handhaven, maar hun collectivisme alleen toepassen op het grondbezit. De Duitsche landnationalisator Flürscheim wil om opportunistische redenen aan

') , Het is er verre af, zegtZ.H. Leo XIII in de ene. Rerum Novarum, dat het socialistisch program (nl. met zijn hoofddogma van verandering van privaat bezit in collectief) ook maar iets tot oplossing van het vraagstuk zou bijdragen; veeleer zouden de werkende klassen zelve er door worden benadeeld; bovendien is het onrechtvaardig, dewijl het inbreuk maakt op een rechtmatig bezit; eindelijk is het tegen de orde in den staat, ja, het bedreigt de staten met algeheelen ondergang." Zie verder de bestrijding van het socialisme van § 3 „Sane, quod" tot § 11 „Ac praeter."

Sluiten