Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens zijn opvatting stelt de rechtvaardigheid waarlijk geen zware eischen. Met hoe weinig vrijheid voor het contract deze rechtsgeleerde tevreden is, moge hieruit blijken. Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden en fabrieksreglementen komt uitsluitend toe aan den patroon. Niemand heeft zich daarmee in te laten : de staat niet, want het is een zuiver private zaak, en de arbeider niet, want — hij is immers vrij om op die voorwaarden te arbeiden of niet.

Het voorwerp van het contract is geld, te betalen dooiden patroon, en werk, te verrichten door den arbeider. Daar is slechts sprake van een zaak; de persoon des arbeiders blijft buiten rekening, zoodat het contract den patioon geen verplichtingen oplegt tegenover den mensch als zoodanig. Mgr. Freppel spreekt geheel anders. Doch wij doen opmerken, dat Z. D. H., al is hij het hoofd dezer school, meer dan eens van zijne volgelingen afwijkt. Bovendien moeten wij erkennen, dat zijne meening niet altijd even duidelijk staat uitgedrukt 1).

Het loon wordt volgens Théry volkomen bepaald dooiden loopenden prijs, d. w. z. het loon dat op de plaats, waar de industrie gevestigd is, gewoon is. Daarmee kan de patroon volstaan, ook al is het voor den arbeider een waar hongerloon.

Overigens volgen uit het contract rechtstreeks geen verplichtingen, tenzij er sommige voorwaarden uitdrukkelijk in zouden bedongen zijn. Dat wil evenwel niet zeggen, dat de patroon daarmee van alle nadere verplichtingen ontslagen is. Dit zou het liberale beginsel zijn. Alles

') Cornut' M9r- Freppel, (Vaprh des documents authentiques et inédits.

Sluiten