Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis van het woord „democratie", in zooverre dit, in tegenstelling met monarchie en aristocratie, een „volksregeering" aanduidt. Ook verstaan wij het niet in de daarvan afgeleide, eveneens politieke beteekenis van algemeene burgerlijke gelijkheid: gelijke rechten, gelijke lasten, gelijkheid voor de wet, gelijke bevoegdheid voor ambten, wat men ook in monarchieën aantreft. Doch in een derden, verder afgeleiden zin, gelijk wij het hier opvatten, wijkt het denkbeeld van politiek op den achtergrond.

Het is een feit, dat de groote volksmassa hare sociale en economische positie wil verbeteren en haren stand verheffen. Dien drang neemt men overal waar, en men billijkt hem. Zoowel particuliere personen en vereenigingen als regeeringen en parlementen trachten aan die verlangens te gemoet te komen. Alle politieke partijen wijden daaraan hun aandacht en schrijven het als een der voornaamste artikelen op hun program. Dat alles verstaat men onder democratie.

Wij leven midden in die democratische strooming. En deze is niet door eenige revolutie-stokers kunstmatig verwekt ; maar zij vloeit voort uit de natuur der tegenwoordige sociale en economische verhoudingen. Daarom zou men vergeefs trachten haar te keeren. Wie dat zou beproeven begrijpt zijn tijd niet. Het is zaak die strooming zoo te leiden, dat zij weldadig wordt voor de maatschappij. De socialisten pogen die leiding geheel in handen te krijgen: maar zoo die toeleg gelukte, werd de geheele maatschappij in den afgrond gesleurd. Mag nu de katholieke Kerk werkeloos getuige zijn van dat streven, van dien drang

Sluiten