Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, tengevolge van loonderving en verlies van werk, de naweeën eener staking nog lang, zeer lang. Verschillende personen, die niet in den strijd betrokken zijn, zooals neringdoenden, zijn er de slachtoffers van: eene uitgebreide staking veroorzaakt in allerlei takken van handel en nijverheid stilstand. Meestal delven de stakers het onderspit, en nog, zoo de strijd te hunnen gunste eindigt, wat betalen zij die overwinning duur! Bovendien brengt vooral eene groote werkstaking altijd het gevaar mede van gewelddadigheden hetzij tegen de patroons, hetzij tegen niet-stakende arbeiders, hetzij tegen rustige burgeis, want om een aantal lieden, die vol verbittering geruimen tijd met donkere vooruitzichten ledig rondloopen, tot de meest woeste buitensporigheden te doen overslaan, is dikwijls een klein toeval voldoende.

Alles bijeengenomen is eene werkstaking én voorden arbeidersstand in de eerste plaats, én voor handel en industrie, én voor de openbare rust en veiligheid, met één woord, voor de geheele maatschappij allernoodlottigst. Zoodat men als algemeenen regel moet aannemen, dat de werkstaking om hare gevolgen ongeoorloofd is. De rechtvaardigheid en geoorloofdheid mogen nooit voorondersteld, maar moeten voor elk afzonderlijk geval bewezen worden. Wanneer nu is zij rechtvaardig en wanneer bovendien geoorloofd ?

176. Eene werkstaking kan in twee gevallen rechtvaardig zijn:

\ ooreerst, wanneer zij eene zelfverdediging is. Laat de patroon door onthouding van rechtvaardig loon, door

Sluiten