Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan. Van velen zou zij de ondergang kunnen zijn. Welnu daar doet het algemeen belang zich gelden. Een staatssubsidie is in dit geval eene aanvulling van het particulier initiatief, en dus uit haren aard tijdelijk. Daardoor helpt de staat een toestand scheppen, waarin de industrie zelve voor hare eigen leden zorgt. En dat is juist de roeping van den staat. In den beginne moge dat staatssubsidie zelfs een gelijke som vertegenwoordigen als eene staatsverzekering. Maar dewjjl het beginsel geheel anders is, moeten op den duur ook de gevolgen verschillen.

r. De vorming der fondsen moet geschieden door de industrie, zij het dan met een toelage van den staat. Doch de redelijkheid vordert voor verschillende soorten van verzekering eene verschillende regeling.

Van de verzekering tegen ongevallen in en door de industrie veroorzaakt, behoort de premie betaald te worden dooi de patioons, omdat de ongevallen moeten gerekend worden onder de kansen des ondernemers. Ofschoon bijkomende redenen eene bijdrage van de arbeiders kunnen wettigen. Ook wanneer eene gewone onvoorzichtigheid of slordigheid van den arbeider medeoorzaak is van het ongeval, moet de uitkeering uit het door de patroons gevormde fonds geschieden. Want daar gewone onvoorzichtigheden uit het fabrieksleven zelf voortvloeien, vallen de aldus veroorzaakte ongevallen ook onder het bedrijfsrisico. Is een ongeluk te wijten aan opzet of aan grove schuld van den arbeider, dan wordt hem met recht alle uitkeering geweigerd. Is een ongeval veroorzaakt dooide schuld van den patroon, dan is er veel voor te zeggen, dat de arbeider behalve de uitkeering uit het verzekerings-

Sluiten