Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een strengere rekenschap, af te leggen aan den boogsten (rever, aan God. Dit leert ook de jammer der ellenden, welke eenmaal, zoo niet tijdig het geneesmiddel wordt aangewend, tot verderf van alle maatschappelijke klassen zal losbreken; immers degene, welke de zaak van het noodlijdend volk veronachtzaamt, handelt roekeloos ten opzichte van zichzelven en van de maatschappij" J).

201. Men zet de stelling omtrent het doel der sociale vereenigingen minder juist op, wanneer men zegt, dat het tijdelijk welzijn het eigenlijk doel is, en dat daarbij de geestelijke belangen niet nit het oog worden verloren. Neen het eeuwig welzijn is bepaald ook doel (zie n°. 199). Daarom dragen de sociale vereenigingen ook een godsdienstig karakter en zijn in zooverre godsdienstige vereenigingen.

Opgericht als factor ter oplossing der sociale quaestie, bewegen zij zich op hetzelfde gebied als deze. Welnu, „sommigen meenen, dat de sociale quaestie enkel en alleen een economische quaestie is; terwijl integendeel \ aststaat, dat zij allereerst een zedelijke en godsdienstige quaestie is en daarom vooral haar oplossing moet ontvangen uit de zedelijke wetgeving en de leeringen van den godsdienst" 2). Zij zijn niet eigenlijk opgericht tegen het socialisme; maar treden op met een eigen positief program, dat zijn waarde behoudt ook al bestond er geen socialisme. Maar toch uit den aard der zaak moeten zij de arbeiders beschermen niet slechts tegen de

') § 15 „Maneat igitur."

2) Graven de Communi § 10 „De officiis."

Sluiten