Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«aan godsdienstige ideeën, zijn een belemmering voor onze «beweging. Daarom moet de godsdienst niet als privaatzaak «gelden. Uit onzen eisch: scheiding van Kerk en Staat, »volgt, dat wij ons ook tegen den godsdienst moeten ver» klaren, want Kerk en Godsdienst zijn onafscheidbaar. De «eerste leiders van het socialisme zijn allen vrijdenkers ge»weest, die zich van Kerk en godsdienst hebben vrijgemaakt. »Toen de partij grooter werd, hebben wij, omdat de gods> dienstigheid der plattelandsbevolking een belemmering was «voor onze beweging, in het partijprogram de stelling op» genomen: godsdienst is privaatzaak. Alleen uit taktiek, om «stemmen te winnen bij verkiezingen, is dit een punt van «ons program geworden. Dat is niet alleen onzin, maar ook «huichelarij. Waarom zouden wij den strijd tegen de gods»dienstige elementen niet beproeven ? Met godsdienstige dom«koppen kunnen wij niets beginnen, want wie onder den in«vloed staat der geestelijkheid, kan nooit een goed sociaalsdemocraat zijn. Het winnen van bijloopers, het veroveren «van mandaten moet niet de hoofdzaak voor ons zijn, «hoofdzaak is het winnen van goede sociaaldemocraten. Onze «agitatie moet niet steunen op de economische verbeteringen, «welke dezen en genen krijgen, wanneer onze eischen worden «ingewilligd, maar wij moeten ontwikkeling brengen, grondige «ontwikkeling en daarop moet onze partij steunen. Wij «moeten de menschen eerst over den godsdienst tot andere «gedachten brengen, voor wij hen politiek en economisch «flink kunnen ontwikkelen. Daaruit volgt, dat die stelling: «godsdienst is privaatzaak, uit ons program moet geschrapt «worden.'

Maar daaruit volgt ook, dat als GREULICH, om het socialisme te verdedigen tegen de beschuldiging, dat het vijandig staat tegenover den godsdienst, het historisch materialisme

3 33

Sluiten