Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdient. Het Socialisme beproefde het, wij zagen hoe uiteenloopend nu reeds de meeningen daaromtrent zijn.

9- Het bankroet van het Materialisme.

Het is niet onbelangrijk er nog even de aandacht op te vestigen, welke de reden is, waarom men wil terugkeeren tot een godsdienstige wereldbeschouwing, die eerst zoover werd weggeworpen. Het is het bankroet van het materialisme. Efen mensch kan nu eenmaal niet leven zonder een hooger ideaal. En dit is door het materialisme weggenomen. Laten wij dit hooren getuigen door een socialist: »De »moderne godsdienstige beweging onzer dagen komt voort 5 uit dezelfde behoefte, welke den modernen mensch leidt in »de keuze zijner menigvuldige ideeën: de behoefte aan kracht. »Allen die hun philosophische kracht beproefden tegen de »zwakheid en er geenszins op bedacht waren, dat de mensch »everzeer in de hoogere ontwikkelingsperiode zijner mannelijke onafhankelijkheid een drang naar godsdienst zou »hebben als in de periode van zijn kinderlijk afhankelijks»gevoel, toonden zich slechte kenners der zielen en valsche »aanbidders der kracht. Carlyle was wijzer, toen hij met »een enkel woord zeide: De mensch is alleen sterk, als hij ïgelooft...., de geschiedenis van een volk wordt vruchtbaar, hartverheffend en schoon, als het begint te gelooven.— » Degenen, die zoeken naar kracht hebben zich dan ook «instinktief gewend tot het geloof, dat wel geen positief »geloof is, maar alleen nog is een streven naar een hoogere »beschouwing, welke heel de wereld omvat en verklaart. »Dit opleven toont zich in de sterkere behoefte aan een «wereldbeschouwing, aan wijsgeerige beschouwingen over »een einddoel, aan droomerijen over een nieuwe wereld, »dat toont zich in de hernieuwde twistgedingen over geloofs74

Sluiten