Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet centrum de dingen, die daarmee in betrekking staan, met elkander in een nauw verband treden en als eenheid samen kunnen werken. De monarch houdt het rijk, de moeder liet gezin, de hersenfunctie de lichaamsfuncties in verband. Neem die centra weg, cn het verband van de individuen, die een nieuwe eenheid hadden gevormd, valt weg. Vandaar dat de pliysiologie, zoekende naar centra, zich de practische definitie voor het onderzoek stelt: een centrum is dat deel, dat de samenwerking, de synergesis of coordinatie behecrscht van met elkander gepaard gaande functies en welks verwijdering of stoornis die coordinatie opheft.

In dien zin spreekt zij van een ademhalingscentrum, van arm- en beencentra, van genitaal cent ra enz.

Natuurlijk heeft men het gevaar niet geheel kunnen ontgaan van een zekere mythologische beschouwing van die centra als mysterieuze cenheidsbcwerkcrs van geheel anderen rang cn aard dan de dingen, die tot een eenheid werden samengevoegd; maar de groote gang van het onderzoek is toch dezelfde gebleven en do vorderingen zijn essentieel, in zooverre er meer inzicht verschaft is in de wijze, waarop (althans wat den uitwendigen vorm betreft) de organen in nieuw verband met elkander treden.

Op dit grootste aantal rapporten dient men voortdurend het oog gevestigd te houden, cn op do dingen, die daardoor met elkander in verband slaan. Uet letten op dit feit is oorzaak, dat men in den tegenwoordigen tijd meer dan ccnigc jaren geleden den blik vestigt op de perifere organen, die door middel van liet centrale zenuwstelsel met elkander in verband staan, en zelfs is do beschouwing uitgewerkt, dat men in het zenuwstelsel niets anders te zien heeft dan de bij uitstek gemakkelijk gemaakte verbinding tusschen alle perifere organen. I)at dit over een centraalstation gaat is geen onnoodige complicatie maar een oeconomie, zooals men do eenvoudigste onderlinge verbinding vaii alle punten van een cirkel of een

Sluiten