Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

28 4268

Orde der Verkooping.

WOENSDAG, 21 Februari, des avonds te zes uren.

Stad- en Provincie Utrecht No. I—317

Gedenkpenningen, L't-eclitsche Akademie .... „ 681—688

DONDERDAG, 22 Februari, des avonds te zes uren. Utrechtsche Akademie No. 3I8— 680

VOORWAARDEN.

Alles wordt verkocht voetstoots, zooals het te voren is te zien geweest, voor contant geld, met een opgeld van 10 cents van iederen Nederlandschen Gulden, te betalen na afloop van elke zitting, behoudende de Verkooper aan zich het recht, bij de toewijzing van eiken koop de betaling te vorderen. Het bod van iemand, die van eene vorige Verkooping gelden is schuldig gebleven, zal niet worden aangenomen. Onafgehaalde goederen worden voor rekening van den gebrekigen kooper herveild.

Het zal den Verkooper vrijstaan om nummers, welke hem daartoe geschikt voorkomen, te vereenigen of te splitsen.

De aflevering geschiedt tegen contante betaling, des vóórmiddags van 10 tot 2 uien. Gedurende de verkooping wordt niets afgeleverd.

De Boekhandelaar H. G. BOAf belast zich gaarne met commissiën, mits duidelijke opgave en aanwijzing waar te Amsterdam óver de gelden kan gedisponeerd worden.

4

Sluiten