Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gr. folio. — Biljetten van de „Vrije Peerde-Merckt tot Loeuen," in 1090. 2. sts. folio. - Gezicht langs (le Yeelit; gravure door D. Stopendaa 1. — Gezielit in het dorp, gravure naar -T. Bulthuis, in 2 staten; te zamen 0 sts. folio en 4o.

168 Kroonenhurg, bij Loenen. -—- Gezicht op het kasteel; zeer fraaie aquatinta van TT . II. II o o g k a m e r, bruine dr., groot folio. — Oude gravures van het kasteel enz. 4 sts. folio en 4o.

169 Xieuwersluis. — Gezichten langs de Vecht; gravures van D. Stopen daa 1, A. R a d e m a k e r, en T^ . TT rit s.

4 sts. 4(i en 12o.—- „Twee knapen van de Pupillenschool inet één datf verlof in Amsterdam." ; gekleurde kinderprent. Zeldzaam.

170 Breukelen. — De Vecht opwaards oversiende; gravure van D. Stopendaa 1, '2e druk, met éénregelig onderschrift.—

De Vecht neerwaarts ziende; steendruk van ?,

in 2 staten, getiut en gekleurd. —- 3 sts 4o.

171 Zuilen. — Gezicht op het dorp langs de Vecht; gravure van D. Stopendaa 1. — Gezichten op het slot; gravure van J. vanViane n, met en zonder adres van T. O 11 e n s. — Alsvoren, gravures van J. E. Gr a ave. 2 sts.—- Zuylcstein; gravure van J. E. Gr ave, en steendruk van T.

5 o e t e r i k ; te zamen 7 sts. 4o.

172 Blauwkapel. — „De Blauwkappel op Utrecgt siende"; ets van W. TV r i t s, naar -T. d e Be y e r. Zwarte druk niet jaartal 1706 en adres van F. TV. G r e e b e, en bruine dr. zonder jaartal, en adres van E. Maaska'mp. 2 sts. 4o.

173 Maartensdijk. — Gezichten in het dorp en op het kasteel; •3 gravures van H. Spilman en V . V rit s, naar J. de Bever; steendruk naar Jladou; houtsnede van F. TV e i s s e n br u c h, naar TV. Hekking J r., 5 sts. 12o en 4o.

174 Drakestein. - - Gezicht op het kasteel; steendruk naar •T o n x i s, in 3 staten, en met verschillende onderschriften. — Gezichten op het kasteel en op de Hermitage; 2 houtsneden van F. TT eissenbruch, naar TV. Hekking -T r. 5 sts. 4o.

175 Soestdijk. — Gezichten op het huis en het dorp; 3 kleine gravures door H. Spilman en R. T i n k e 1 e s; 2

steendrukken door ?, en 1 houtsnede door H. B o-

g a e r t s. 6 sts. 12o en 4o. :

176 Baarn. — ,,'T Dorp Baere; ets van TV. TVrits, naar J. de Bever. 1766. 4o. -— Voorname gehouwen, Villa's en Gezichten te Baarn; 9 steendrukken, kl. folio, getint.

177 Bunschoten.— Gezichten op het dorp ; 2 kleine gravures van H. Spi 1 m an, naar T. de Beye r.— Bunschoter kleeder-

Sluiten