Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Royaards. Amst. 1836. 80, met portret, enz.; te zamen 11 stn. 4o en 80.

500 Jodocus Heringa Ezn., De formula baptismi. Gron.

1785. 4o. - Over 't gebruik en misbruik der kritiek in de

behandeling der Heilige Schriften. Amst. 1793. 80. — Oratio de theologiae in scliolis institutione etc. Traj. 1794.

40 Leerrede over het betamend gebruik der vrijheid.

Ie, 2e en 3e dr. Utr. 1795. 80. 3 stn. — Redevoering ver gedaclitenisse van S. J. van Geuns. Utr 1790. So. — Aanmerkingen en bijvoegsels op H. C. Bergens Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Leyd. 1799—1800. 2 d. So. — Idem. 3e dr. Leyd. 1804/6. 2 d. 80. — Idem. 4e dr. Ie d. Leyd. 1819. 80. — Het verval der christelijke liefde. Utr. 1800. 80. — Bijbelsche uitlegkunde, n. h. Hoogd. van G. F. Seiler. Leyd. 1804. 80. — Over het bestaan Ier Engelen. den Haag 1812. 80, en andere geschriften va<> .lezen hoogleeraar, vóór het einde van dei) Fransehen tijd, van 178Ó tot 1812. 19 dln. en stn. 4o en 80.

•YGl , Briefwisseling over de Godheid van den Heiligen

Geest, gehouden met Ds. C. van Herwerden gevolgd door een eedachtenwissoling over rechtzinnigheid, met 1 rol. G. Bonnet, en de Classis van Utrecht, en een strijd over liet gezag der rede, nu t I'rof. V. van li entert.— Serie strijdschriften tusschen 1801 en 1804 verschenen; te zamen 1. stn.

80, i n h. 1 e d. b. — H o o g s t zeldzaamzoo v o lledig voorkomende.

502 , Verklaring der bergrede van Jezus. Amst 1S14.

gr. 80, kl. 80 en 12o; 3 dm. - Idem. n. dr. (2e dr.) Amst. 1814 80. - Idem. 3e dr. Amst. 1844.12o. - Oralio liabitae 1816. Trai. 1817. 80.— Tiental Bijbeloefeningen in leerredenen ' Vmst 1818. So.-- Kerkelijke raadvrager en raadgever. 4 d.' 8 stn. Utr. 1819 43. 8 stn. So.-- Tiental l^rredenen ter aanprijzing van Christelijke deugden. Amst. -

(«ratio de auditorio Acadenme Elieno -Trajectinae etc. Trai 1826. 80, en eenige dictaten en vlugschriften van dezen hoogleeraar, vóór het begin van de Belgische revolutie, van 1814 tot 1826. 22 dln. en stn. 4o en 80.

553 - , Raad en aanmoediging ten nutte van het bedreigde Vaderland. Utr. 1830. 24o. - Bemoediging onder de tegenwoordige rampen. I tr. 1831. 80. — Beooidee 111 van de nieuwe uitgave der prolegomena in V 1.van^ ,T. "Wetstein (cur. J. A. Lotze). Amst. 1 \!1' , iderheden betreffende de Xederlandsche Bijbelvertaling. Leid. 1834. 80. — Berigt aangaande zeven steil ine 0 .1 treffende de formulieren van eenigheid enz. tr. 80. - G. B; Wieringa, Vlugtige gedachten over het voor-

Sluiten