Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de institutis acailemicis etc. ïraj. 1845, eii andere oraties, dictaten en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1825 tot 1842. 17 stn. 8o.

569 , Memoria Joliannis Clarisse, tlieologi. Traj. 1850.

— Advies over eene nieuwe Bijbelvertaling. Utr. 1853. — Chartae theologicae. Traj. 185-1/7. 2 vol. — Leerrede ter aandenking van H. J. Royaards. Utr. 1854, met portret. — Narratio de II. J. Royaards, Christi societatis historieo. Traj. 185(3. — Leerredenen. 1 tr. 1860. — De Godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige Eeuw. Utr. 1862. -— Conimentarius perpetuus m Jacobi Epistolam. Traj. 1865. — Levensbericht van Prof. H. Bouman, door J. J. van Oosterzee. Leid. 1864, en enkele kleinere geschriften en dictaten van dezen hoogleeraar, van 1850 tot 1865. 12 dln. en stn. 8o.

De beide voorgaande nummers vormen een belangrijk exemplaar van Prof. Bouman's werken.

570 Herman Johan Royaards, De altera Pauli ad Corinthios epistola. Traj. 1818. — Over den invloed der Nederlandsche vrouw op de handhaving en wijziging van het volkskarakter. Utr. 1828. — Bijdragen tot de bewerking van de geschiedenis der Nederlanden. 'sGrav. 1830. — Abrahams werkzaam vertrouwen bij het offer van Isak. Utr. 1831. — Chrestomathia patristica. Traj. 1831/7. 2 vol. — Hedendaagsch lcerkregt bij de Hervormden in Nederland. Utr. 1834/7. 2 d. — Het genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst geschiedkundig geschetst. 'sGrav. 1836. —- Historische herinnering der Unie van Utrecht. Utr. 1838. — Ph. AVill. van Heusde geschetst als geschiedkundige en als paedagoog, tot de Godgeleerdheid. Utr. 1840. — Compendium historiae ecclesiae Christianae. Traj. 1840/5. 2 vol. — Evangeliewoorden vooral voor lijdende christenen. Utr. 1841 — Een concordaat tusschen Nederland en den Paus: regtsvragen van Mi'. C. A. den Tex; brief desbetreffende van Prof. II. .T. Royaards, en wederlegging daarvan door N. X. Amst. en Gron. 1841. 3 stn., en tal van oraties en kleinere geschriften van dezen hoogleeraar, van 1818 tot 1841. 24 stn. 8o.

571 . — Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, verzameld door N. C. Ivist en H. .T. Royaards: Archief, 10 d. en reg.— Nederlandsch archief. 0 d. — Nieuw archief. 2 d. Leijd. 1820—54. 22 d. So, met platen.— Geheel kom plete serie, behalve het 21e d. 2 e s t.

7

Sluiten