Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delbergsche catechismus in zijne eerste levensjaren (1563—1567). Utr. 18G7. 80. — De leer der zaligheid. Utr. 1869. 80. — Uitbreiding van het catechetisch onderwijs, naar het voorgaande. 2e dr. Zutplx. z. j. postf, en andere leerredenen en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1859 tot 1869; te zamen 42 stn. 4o, 80 en 12o.

ü'è-j -— , Kerkelijke bijdragen. Hard. en l'tr. 1871/6. 2

d. postf. — De leer van God. Utr. 1871. 80, met examinatorium. Utr. 1875, tegenschrift van A. Pierson. Amst. 1876 en verweerschrift van Doedes. Utr. 1876. — Geschiedenis van de eerste uitgaven der Schriften des Nieuwen Yerbonds in de Xederlandsche taal (1522, 1523). l'tr. .1872. 80. — Rechtzinnigen en modernen in ééne en dezelfde kerk? Utr. 1873. 80, 3 drukken, met tegenschrift van IJ. van Boneval Faure.— De toepassing van de ontwikkelingstheorie niet aan te bevelen voor de geschiedenis der Godsdiensten. Utr. 1874. 80. — Encyclopaedie der christelijke theologie. Utr. 1876. 80. — De Heidelbergsche Catechismus. Utr. 1881. 80. — Collectie van rariora. Utr. 1887. 80. — Ibid. ed. 3a. Utr. 1898. 80, en tal van leei'redenen, redevoeringen en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1871 tot 1898; te zamen 32 dln. en stn. 80 en postf.

Be voorgaande 4 nummers vormen een uniek exemplaar van den omvangrijken arbeid van Prof. Doedes.

586 Joliannes Jacobus van Oosterzee, De Jesu, e virgine Maria nato. Traj. 1840. — Xaarnau le Syrien, une image de la vie. Brux. 1853. — Ein alter Kampf. Düsseld. 1854. — Das Evangelium nach Lukas. Bielef. 1859. — Gemeinschaft der Heiligen; übers. von C. II Frowein. Amst, 1867.— Zum Kampf und Frieden; übers. von F. Meijeringh. Gotha. 1868; te zamen 6 stn. 80.

587 , De zaligheid der liongerigen en dorstigen naar

geregtigheid (eerste uitgegeven leerrede.) Arnh. 1846, met 2 tegenschriften. — Het boek der toekomst. Rott. 1851. — De hoogste wetenschap. Rott. 1863, met tegenschrift van C. G. Slotemaker. — De oorlogsbode. 'sGrav. 1870. — Genade voor genade. Utr. 1881. (laatste leerrede) en nagenoeg alle tusschen die jaren afzonderlijk uitgegeven leerredenen, te zamen 84 stn. 80. — Hoogst zeldzame verzameling.

588 , Leeredenen. Amst. 1846. — Idem. 2e dr. Amst.

1847. — Xieuwe leerredenen. Rott. 1848. — Idem. 2e dr. Rott. 1848. — Woorden des levens. Rott. 1851. —• Idem. 3e dr. Utr. 1867. — Stemmen van Patmos. Rott. 1852. — Stemmen des ' heils. Rott. 1854. -— Idem. 2e dr. Rott. 1854. — Yier-, vijf- en zevental leerredenen. Rott. 1854.

Sluiten