Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het goede beginselen verderft „ftrr/ yxp $ xxxix (pöxpTtxy xp%ïjs". (Eth, Nicom. VI, c. 5, p. 1141, a, 28). Van den xxó>.x<jto<; , den onmatige, zegt hij, dat deze stelselmatig en met voorbedachten rade enkel naar genot vraagt, dat er geen teugel is, die hem intoomt, dat hij dan ook nooit berouw gevoelt. „s yxp d{tsTXf*é?.y,TOï ivlxTOi". (Eth. Nicom. VII, c. 7, p. 1150, a, 37). Zulke slechte menschen zijn echter uitzonderingen op den gewonen regel. Natuurlijk wordt niet door allen hetzelfde peil van zedelijke ontwikkeling bereikt. Op den laagsten trap staan zij, die naar gewin of genot streven Boven deze staan, die haken naar eer en macht. Het hoogst staat de groothartige, de man van karakter, de in redelijken zin zelfzuchtige, die zijn lager zelf opoffert, om zijn hooger zelf te doen triumfeeren, die zijn leven geeft om het te ledden. „xTrovéftei yovv sxut$ tx xxMmtx xx\ t^xmat xyxöx, xx)

%Xpi^e7Xl SXOTOV 7Ü XUpICCTXTCp , XX) 7TXVTX TOUTCp TsiisTXÏ UVXSp 3f XXÏ 7:Ókl: T0 X-jptUTXTCV tJ.XhlGT sïvXt ÓOZfï XXI 7:XV X'/J.O VVCTV!'J.X, 0VTÜ1 XX) XvipUVOi' xx) (pihXUTOS Svj fJ.X}.KSTX Ó T0VT0 XyXTTMV xx) TOVTCjl XxflK°~

l^evot;, d. i. de ware zelfzuchtige verwerft de schoonste en uitnemendste dingen. Zijn geest, zijn beste deel, gehoorzaamt hij in alles. Gelijk het beste deel vau een staat of eene vereeniging deze zelf schijnt te zijn, zoo is het ook met den mensch. De ware zelfzuchtige is hij, die het beste in zich gehoorzaamt en lief heeft. (Eth. Nicom. IX, c. 8, p. 1169, a, 26).

Wanneer nu in den staat een ieder het zijne inbrengt, en de verschillende krachten zich vermengen, ontstaat een publiek, dus een geheel, dat beter bestand is tegen toorn en andere affecten, dat beter beveiligd is voor fouten, en minder feilbaar is in zijn oordeel dan het individu. Aristoteies stelt zich den staat voor als eene der Grieksche steden te zijnen tijde, waarin een beschaafd publiek den toon aangaf. Hij gaat uit van de gedachte, dat de menschheid eeuwig bestaat, maar telkens als zij een hoogtepunt bereikt heeft, door een zondvloed wordt weggevaagd, om daarna

Sluiten