is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu dit proefschrift een officieel einde brengt aan mijne Universitaire studie, wordt mij daarmede de welkome gelegenheid geboden allen, die zoowel vroeger als later hun zorg aan mijne vorming besteed hebben. daarvoor hartelijk dank te zeggen.

Zeer gevoel ik mij verplicht tegenover de Hoogleeraren en Docenten in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde.

Uwe lessen, Hooggeleerde Kortf.wf.g en van tier Waals hebben een diepen indruk op mij gemaakt.

Dc laboratoriumarbeid bracht mij in nadere aanraking met de Hoogleeraren in dc Scheikunde. Helaas kan ik hun beiden niet meer mijn erkentelijkheid betuigen. Met weemoed gedenk ik den gestorven Hoogleeraar I.obry de üruyn, die nog tijdens zijn eerste ongesteldheid mij van zijn hooge welwillendheid blijk gaf in het bevorderen mijner studie.

U, Hooggeleerde Bakhuis Roozeboom, Hooggeachte Promotor, bovenal hen ik zeer veel verschuldigd. Tot U gevoelde ik me in meet dan ttn opzicht aangetrokken, met U had ik eenheid van beginselen, Gij waart door Uw activiteit een prikkel tot werken, Uw tijd was steeds beschikbaar voor de behartiging mijner belangen met raad en daad. Nooit was het U teveel te helpen bij dc bewerking van dit proefschrift; Uw anitneerend medeleven in de verkregen resultaten, Uwe gewaardeerde wenken drongen tot voortgaan. Het zal me steeds bijblijven, wat God me vooral in U schonk; diepgevoelden dank breng ik i zelf daarvoor.