is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ervoor, dat gedurende den tijd, dat de draad bewaard werd, de lucht slechts over phosphorpentoxyd kon toetreden, dan gelukte het dit verloopen tot staan te brengen. Maar in elk geval maakte deze ervaring het noodzakelijk om de metingen van den koperdraad bij lage temperaturen snel te doen geschieden. Om eerst eenige ervaring met die metingen op te doen, wendde ik mij tot goud en zilver, waar dat verschijnsel niet optrad.

§ 4. Om de weerstandsverandering van den draad, opgewonden als in § 2 aangegeven, na te gaan, moest de verhouding van dezen weerstand tot dien van platina in verschillende baden bepaald worden. Vorige onderzoekers hebben daarvoor steeds om beurten den weerstand van de twee draden bepaald en daaruit de gemiddelde verhouding opgemaakt. De eerste proeven, die genomen werden, waren ook op die wijze ingericht. Ze betroffen een zilverdraad, ruim 20 Meter lang, die parallel met den platinadraad in de brug van Wheatstone geplaatst was, zooals die in het vorige hoofdstuk beschreven is.

Door een commutator was het gemakkelijk het zoo in te richten, dat door het verzetten van ééne stop, öf de weerstand van den platinadraad, óf die van den zilverdraad werd gemeten. Maar bij deze metingen, waarbij nog geen voorzorgen genomen waren om de temperatuur van het bad van vloeibaar gas constant te houden, waren de verschillen van de weerstanden voor denzelfden draad bij twee opvolgende metingen, waartusschen dan ééne meting van den anderen draad plaats vond, zoo aan-