is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk ten doel om vast te stellen, dat beide methoden dezelfde uitkomsten opleverden, en de laatste dus ook voor temperatuursbepaling gebruikt kon worden. Gedurende deze meting werd niet geroerd, waardoor het mogelijk is, dat de temperatuur iets gestegen is. De overeenkomst is in verband met de volgende uitkomsten voldoende.

Na de metingen, bij lage temperaturen, die vallen tusschen 17 Juni en 12 Juli werd in October het nulpunt opnieuw bepaald en toen eene afwijkende waarde gevonden, n.1. 31,043. Ik heb vergeefs gezocht wat do reden van deze afwijking geweest kan zijn. In de weerstandsmeting heeft het waarschijnlijk niet gelegen. Een bekende weerstand, die op dezelfde wijze bepaald werd, gaf de goede waarde. Bij het verder zoeken naar mogelijke oorzaken is de gouddraad gebroken, zoodat ik hierover geene zekerheid heb kunnen verkrijgen. Het is denkbaar, dat in het tijdsverloop tusschen de 2 bepalingen eene nevensluiting tusschen de 2 uiteinden van den gouddraad ontstaan is, waardoor de weerstand schijnbaar zoo verminderd is. Verandering in den gouddraad zelf zou wel altijd eene vergrooting van weerstand gegeven hebben.

De waarden bij de verdere bepalingen van de verhouding der weerstanden tusschen den platinaweerstand en den goudweerstand zijn voldoende te overzien uit de volgende tabel.