is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j)g bepalingen doen zien, d&t de methode om op deze wijze de verhouding van de weerstanden te bepalen zeker goed is en de voorkeur verdient boven die, waarbij de weerstand van elk der draden afzondei lijk gemeten woidt. Men zal er echter, tenminste voor lage temperaturen, nog veel zorg aan moeten besteden de temperatuur constant te houden gedurende een tijd, lang genoeg om de meting te kunnen verrichten. Bij deze metingen was de bepaling Van de temperatuur minder nauwkeurig, dan met het oog op de nauwkeurigheid van het verhoudingsgetal gedurende de metingen op één dag, ge-

wenscht scheen.

Opvallend bij de uitkomsten is nog de gioote afwijking, die er bestaat tusschen het goud en het platina. Al hebben de getalwaarden, die gevonden zijn, geen grooten graad van nauwkeurigheid, toch blijkt ei uit, dat bij goud de kromming van de lijn, die den weeistand als temperatuursfunctie weergeeft, veel geiingei is dan bij platina en de lijn ineer naar het absolute nulpunt is gericht. Een gouddraad zou derhalve beter dan een platinadraad geschikt zijn voor extrapolatie, aangezien hiei de noodzakelijk te verwachten afwijkingen veel geringer zijn.