is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom verbondon zou zijn, spreekt hij van eene schijnbare massa, d. i. de electronen behoeven niet eene werkelijke massa te bezitten; waren het alleen ruimten met eene electrische lading voorzien, dan nog zouden ze, door de verandering van het aantal magnetische krachtlijnen, dat van hen uitgaat, indien hun snelheid verandert, eene zekere traagheid bezitten, die als massa opgevat kan worden. Deze massa zou dan verschillend zijn in verschillende lichamen. Waar dus van massa van electronen gesproken wordt, kan men er deze schijnbare massa onder verstaan, en dit zou dan steeds, waar de theorie ophooping van stof vereischt, die niet door de proeven geconstateerd wordt, eene oplossing geven.

Werken er geen bizondere electrische krachten, dan zal bij temperatuur-evenwicht in het metaal een evenwichtstoestand ontstaan, waarbij er noch electriciteit, noch energie door eenig vlakje van meetbare afmetingen heengevoerd wordt.

Zoodra er echter eene electrische kracht komt verandert dit en treedt er eene verplaatsing van de electronen in ééne richting op.

In de eerste plaats neemt hij aan, dat, bij gebruik maken van dezelfde notatie als boven, voor alle electronen en moleculen de voorwaarde van temperatuursevenwicht is:

« is dus eene algemeene constante. De grootte ervan laat zich ruw berekenen, doordat uit de kinetische gastheorie vooreen willekeurig gas volgtp u n T, terwijl