is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zwak zuur gemaakt. Er ontstonden toen eenige kristallen, die door de geringe hoeveelheid, niet verder te zuiveren waren en ongezuiverd bij + 220° smolten. Ik kan dus wel aannemen uit kookpunt, S. G., oxydatie en bromeering, dat werkelijk safrol aanwezig was in de fractie 230°—232°, al heb ik de stof niet geheel zuiver kunnen afscheiden.

Reeds in 1846 is door Dumas eene beschrijving van de Sassafrasolie gegeven; hij noemt daarin de vaste stof Sassafraskan]fer en geeft reeds eenige chemische eigenschappen aan. Na hem hebben verschillende onderzoekers zich met dit lichaam beziggehouden.

Zoo berichtten Grimaux en Ruotte in 1869 (A. 152. 88), dat het lichaam niet reageert met natriumbisulfiet, zelfs niet bij kooktemperatuur. niet met benzoylchloride, dat het broom addeert en dat het kookpunt verandert door destilleeren over gesmolten kali. Later is gebleken, dat onder die omstandigheden safrol (kp. 231°—233°) overgaat in isosafrol (kp. 247°—248°). Poleck (B. 17. 1940 en 22. 2861) heeft zich vooral met de structuurformule beziggehouden, doch eerst in 1890 is de constitutie ervan volkomen opgehelderd als een allylderivaat, zoodat als formule algemeen wordt aangenomen: