is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als eene verbinding beschouwde azoxyanisol-phenetol, het p-methoxykaneelzuur en de door Vorlander bereide p-azoxybenzoëzure aethylester.

In de laatste vier jaren is het aantal lichamen, welke eene vloeibaar kristallyne modificatie bezitten, aanmerkelijk toegenomen, zoodat nu ruim een 250-tal bekend zijn.

Jaeger1) bereidde in 1906 eene reeks vetzure esters van het eholesterine en van het phytosterine met het doel na te gaan, in hoeverre de invoering van vetzuurresten het gedrag der esters met betrekking tot het verschijnsel der anisotrope vloeistofphase zou wijzigen. Buitengewoon fraaie kleurverschijnsèlen treden bij deze lichamen op bij den overgang van de isotrope vloeistof in de anisotrope en eveneens als deze laatste zich in de vaste modificatie omzet. Het verschijnsel der monotropie, 't welk toen ter tijd nog slechts bij het cholesterylacetaat was waargenomen, bleek eveneens voor te komen bij de esters van het mierenzuur, het caprylzuur en het isovaleriaanzuur, bij welke dus slechts door plotselinge afkoeling van de heldere vloeistof de troebele phase is te verwezenlijken. Te vermelden valt hier tevens het cholesterylisobutyraat, dat noch microscopisch noch macroscopisch eene anisotroop vloeibare phase vertoont, terwijl de normale ester dit wel doet. Analoog komt bij het n-valeriaat een stabiele vloeibaar kristallyne phase voor, terwijl deze bij het isovaleriaat slechts in den metastabielen toestand verschijnt. Uit het feit, dat de realiseerbaarheid

]) Verslagen Akademie 1906.