is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van elkaar enantiotroop zijn. Was de tweede vloeiend kristallij ne phase monotroop zoowel t.o.z. van de eerste vloeiend kristallijne als t.o.z. van de vaste phase, dan was de P-T kromme die van Hg. 4b.

^ ■ Lichamen, waarbij de beide vloeiend kristallijne phasen raetastabiel zijn ten opzichte van de vaste phase, zooals door Lehmann bij het cholesterylisobutyraat werd gevonden.

Fig. 5a geeft van dit geval de PT kromme, indien de vloeiend kristallijne phasen enantiotroop zijn t.o.z. van elkaar. Fig. 5b geeft de PT kromme, indien zij monotroop zijn t.o.z. van elkaar.

Indien de temperatuur-concentratie diagrammen der mengkristallen van een dezer stoffen met eenen tweeden component worden bestudeerd, zullen zich de hier volgende typen kunnen voordoen.

De mogelijke J-X diagrammen, die bij menging van de stoffen der eerste rubriek kunnen ontstaan zijn reeds door De Kock in zijne dissertatie geteekend. Volledigheidshalve wil ik deze typen herhalen, ook omdat eenige door mij onderzochte stelsels representanten van deze typen bleken te zijn.